دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی


دانش آموخته دوره حرفه ای بازاریابی صادراتی با حضور پروفسور برترام لوهمولر (export matketing)


دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی


دانش آموخته دوره حرفه ای بازاریابی صادراتی با حضور پروفسور برترام لوهمولر (export matketing)


دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی


دانش آموخته دوره حرفه ای بازاریابی صادراتی با حضور پروفسور برترام لوهمولر (export matketing)